Alapítványunk

A „Boldog Diákévekért” alapítványt az alapítók a Ptk. 74/A-F §-aiban meghatározottak figyelembe vételével tartós közérdekű célra hozták létre.

Az alapítás éve:1996.

Cégbírósági bejegyzés száma:61.958/1996.-15.

Az Alapítvány székhelye:  Törökszentmiklós, Petőfi út 52.

Adószáma: 18826593-1-16

Számlaszáma:11745066-20014328

Képviselője:Sebestyén Ilona

Az alapítvány neve:„Boldog Diákévekért” alapítvány

Az alapítvány közhasznú szervezet.

Célja: az 1997.évi CLVI. Tv. 26.§ c) 4. pont szerint:  „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés”  közhasznú tevékenység végzése:

Az oktatás tárgyi, technikai eszközrendszerének fejlesztése

A személyiség sokoldalú fejlődését segítő készségfejlesztő eszközök állományának bővítése, a gyermekközösségek (osztály, napközis csoport, szakkör, sportkör, tanulószoba) testi és szellemi fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése.

Kiemelt tanulmányi programok támogatása

Az iskola pedagógiai programjának megvalósítását szolgáló tevékenységek ösztönzése, támogatása.

Tanulmányi és más versenyek, vetélkedők szervezésének, lebonyolításának segítése, a nyertesek díjazása

Részvétel a szervezésben, lebonyolításban, anyagi támogatás a díjazásnál (könyvjutalom, oklevél, jutalom kirándulás)

Osztály- és tanulmányi kirándulások, valamint iskolai és iskolán kívüli kulturális és szabadidős programok finanszírozása

Erdei Iskola, kulturális program (bábszínház, színház, Filharmónia gyermek előadásain részvétel, táborozások, ismeretbővítő kerékpártúrák, hagyományőrző programok) támogatása

A diáksport ösztönzése, támogatása

A testi képességek (erő, ügyesség, állóképesség) fejlődését segítő udvari és termi sportszerek vásárlásával a tanulók tevékenységi lehetőségeinek színvonalasabbá tétele. A sportversenyekkel, az egészséges életmód vetélkedők szervezésével, a rendszeres testedzés szokásrendszerének kialakítását elősegítő tevékenységekkel az intézmény pedagógiai programja megvalósításának támogatása.

A kimagasló eredményeket elérő diákok jutalmazása

Tanulmányi versenyek, sport- és kulturális vetélkedők helyezettjeinek közösség előtti elismerése oklevéllel, könyv- és tárgyjutalommal, táborozási hozzájárulással.

Az Alapítvány pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, fővárosi, megyei, helyi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem támogat.

  1. Az Alapítvány vagyona és annak felhasználása

Az Alapítvány nyitott, valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, valamint bármely magyarországi és külföldi közösség vagy gazdálkodó szervezet a célok megvalósítása érdekében kapcsolódhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt anyagi, vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ide értve a személyes közreműködést, munkavégzést is. Nem csatlakozhat az Alapítványhoz az a személy (vagy szervezet), aki bűncselekményből származó adományt kíván az Alapítványnak juttatni. Az adományok elfogadásáról a Kuratórium, mint az Alapítvány kezelő szerve dönt.

Az Alapítvány számára időhöz és feltételhez kötött célfelajánlásokat is lehet tenni.

A felajánlás tárgya lehet pénz, tevékenység, közreműködés, dolog (ingó és ingatlan), vagyoni értékű jog átruházása.

A mindenkori alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratórium dönt, időről időre jogosult a befolyt összeget az alapítvány céljai megvalósítása érdekében felhasználni, azonban az alapítványi vagyon nem csökkenhet az induló tőke  (12.000,-Ft) szintje alá.

Vállalkozási tevékenységet az Alapítvány nem folytat.

Az Alapítvány a felhalmozott vagyonát nem osztja fel, azt csak az alapítványi célok megvalósítására és az Alapítvány működtetése érdekében lehet felhasználni.

Az Alapítvány a céljai megvalósítása során pályázatot írhat ki. A célokat megvalósítók a juttatások iránt terjeszthetnek kérelmet a Kuratóriumhoz.

Az Alapítvány tagsággal nem rendelkezik, aki az Alapítvány céljait kívánja megvalósítani, a Kuratóriumhoz fordulhat javaslatával, kérésével, igényével.