Óvodai jelentkezés

Az óvodai jelentkezési lap letölthető az alábbi linkre kattintva:

Óvoda jelentkezési lap

Hirdetmény az óvodai beiratkozásról

A hirdetmény letölthető PDF formátumban: letöltés

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda

Szent Kristóf Katolikus Tagóvodájába történő jelentkezés módjáról, valamint az óvodai általános felvételi időpontnak a meghatározásáról 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan.

Óvodai jelentkezés:

Az óvodai jelentkezéshez a JELENTKEZÉSI LAP című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet az óvodában lehet beszerezni, vagy letölthető a www.bercsenyi.com óvodai oldalról.

A kitöltött jelentkezési lapot a Szent Kristóf Katolikus Tagóvodában lehet leadni (Kapisztrán u.3.)

Óvodai beiratkozás időpontja:

2023. április 25-26-27-28. (kedd – szerda – csütörtök – péntek), 9-17 óráig.

Pótbeiratkozás:

2023. május 9. hétfő 9 – 17 óráig.

A beiratkozás helye:

Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda épülete

5200 Törökszentmiklós Kapisztrán u. 3. sz.

Az óvoda felvételi körzete Törökszentmiklós város közigazgatási területére terjed ki.

Óvodai jelentkezés:

Az óvodai jelentkezéshez a JELENTKEZÉSI LAP című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet az óvodában lehet beszerezni, vagy letölthető a www.bercsenyi.com óvodai oldalról, vagy a Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda Facebook oldaláról.

A kitöltött jelentkezési lapot a Szent Kristóf Katolikus Tagóvodában, vagy elektronikus úton az óvoda email címére tmkatolikusovi@gmail.com lehet leadni.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek és a szülő (k) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája,
 • gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek oltási kiskönyve,
 • a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás,
 • elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentum,
 • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt.92.§)
 • gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről szóló határozat, ha van ilyen,
 • a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslata.

Óvodai beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8.§. (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8.§. (2) bekezdése alapján be kell íratni minden gyermeket, aki 2023. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2023. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A 3. életévét betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

 • aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 • aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
 • akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

Értesítés a döntésről:

A tagintézmény-vezető az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.  Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

A szülő, amennyiben azt a jelentkezési lapon – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen  a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül   a szülő az intézmény vezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az intézményvezető döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3), 38. § a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 A hirdetmény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.

További felvilágosításért Csehné Nagyistván Erika tagintézmény-vezetőhöz (5200 Törökszentmiklós, Kapisztrán J. u. 3),  tel: 06 30/ 393 0718) szíveskedjenek fordulni.

Szeretettel várjuk 2,5 éves kortól leendő óvodásainkat!

Törökszentmiklós 2023. február 13.

Csehné Nagyistván Erika – tagintézmény-vezető

Polyák-Tóth Klára – intézményvezető