Házirend

Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola

Törökszentmiklós

 OM azonosítója:  201573

Hatálybalépésének időpontja:  2010. 09. 01.

 

I.                  BEVEZETŐ

 

1.             A közoktatásról szóló törvény 40.§./7/ bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.

2.             A Házirend előírásai az iskola tanulóira a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak.

3.             A Házirend   betartása minden tanuló kötelessége.

4.             A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.

5.             A Házirendet a beiratkozáskor minden tanuló megkapja. Módosítás esetén minden tanuló megkapja annak szövegét.

6.             A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában, a tanári szobában és az osztálytermekben is kifüggesztjük.

 

A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A tanulói jogokat a közoktatási törvény 10. és 11. §-a, kötelességeiket a 12. §-a tartalmazza. E jogok gyakorlásának bizonyos kérdéseit jelen házirend tartalmazza. Ha ezeket részletesen nem ismered, kérj tájékoztatást osztályfőnöködtől!

6.1. Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő felnőtt. Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér, elsősorban az osztályfőnöködhöz, másodsorban a diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, harmadsorban az iskola igazgatójához fordulhatsz.

6.2. Szüleid kérésére igénybe veheted az általános iskolai napközis foglalkozásokat.

6.3. Szüleid kérésére igénybe veheted az iskolai étkeztetést, melynek formái:

– napközis étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)

– menzai étkezés (ebéd).

 

Az iskolánkba történő beiratkozás során szüleid nyilatkozata alapján iskolaotthonos osztályban kezdheted meg tanulmányaidat, mely a napközis étkezés igénybevételével is jár. A többi évfolyamon az iskolai étkeztetés igénybevételének szándékát tanév végéig (általában június 15-ig) szüleidnek írásban kell jeleznie, az iskola által kiadott igénylőlapon.

Amennyiben helyhiány vagy egyéb ok miatt nem tudja az intézmény minden jelentkező étkeztetését biztosítani, felvételi sorrendet állapítunk meg. A felvétel során elsőbbséget élveznek azok a tanulók, akik:

– ellátásáról nevelőszülők gondoskodnak (állami gondozottak),

– rendszeres, iskolai szervezésű, délutáni foglalkozásokon vesznek részt (pl. tanoda),

– jelentkezési szándékukat határidőre jelezték.

 

Az iskolai étkeztetés térítési díját egy hónapra, a tárgyhóban kell megfizetni. A befizetés időpontjáról alsó tagozaton a tájékoztató füzetben, felső tagozaton a bejárati kapu mellett, gondnoki iroda ajtajára és az ebédlő ajtajára kifüggesztett értesítés alapján kapnak tájékoztatást a szüleid. Ha a térítési díjat az adott hónap végéig sem fizetik meg szüleid, akkor az, az iskolai étkeztetésből való kizárásodat vonja maga után. Ha bármilyen okból nem kívánod igénybe venni az ellátást, arról szüleid a lehető legrövidebb időn belül értesítsék osztályfőnöködet!

Ha előre jelzett távolléted miatt étkezési térítési befizetésből túlfizetés adódik, azt a következő díjbefizetéskor egyenlíti ki az iskola gondnoka. Egyéb esetben előforduló túlfizetések visszafizetésére június 30-ig, illetve december 31-ig kerül sor. Ha másik iskolával leszel tanulói jogviszonyban, akkor a távozásodat követő díjbefizetéskor fizetjük vissza a különbözetet.

akarsz a korábbi döntéseden, az újonnan választott idegen nyelv tananyagából különbözeti vizsgát kell tenned.

6.5. Az iskola megszervezi azokat a szakköröket, tanfolyamokat, sportköri foglalkozásokat, amelyeken legalább hét tanuló vesz részt, és amelyek megtartásához szükséges feltételeket az iskola biztosítani tudja. Az iskola a szakkörökért, tanfolyamokért térítési díjat kérhet. A térítési díj összegéről a tanév elején tájékoztat az osztályfőnököd.

6.6. A 2010/2011-es tanévtől felmenő rendszerben részt kell venned az iskolában folyó hitoktatásban.

6.7. Családotok anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, étkezésben részesülhetsz. Ennek feltételeiről, szabályairól és az igénylés rendjéről az iskola gyermekvédelmi felelősétől kaphatsz te, vagy kaphatnak szüleid részletes felvilágosítást. A hatályos törvényekben és jogszabályokban megállapított szociális támogatásokon kívül iskolánknak nincs lehetősége egyéb szociális ösztöndíjat, támogatást adni.

6.8. Jogaid gyakorlásához szükséges információkat

– az osztályfőnöködtől (többek között az osztályfőnöki órákon),

– a szüleidtől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően),

– iskolagyűlésen, a diákönkormányzaton keresztül kaphatod meg.

Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatsz

– bármely osztályfőnöki órán,

– az osztályképviselőn keresztül a diáktanácsban

– a diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési szabályzatában foglaltak szerint.

 

6.9. Véleményedet a diákönkormányzati képviselőid útján is elmondhatod.

6.10. Kérdést intézhetsz

– az iskola igazgatójához a fogadóóráján (minden tanév elején meghatározott és közzétett időpontban).

 

6.11. Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphatsz az osztályfőnöködtől, a szaktanáraidtól.

6.12. A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közlik veled tanáraid. Egy nap maximum kettő témazáró dolgozatot írattathatnak veled.

6.13. Társaid és önmagad magatartásának és szorgalmának értékelése során szabadon véleményt nyilváníthatsz az osztályközösségen belül, mások személyiségi jogainak tiszteletben tartásával.

6.14. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásodat vagy késésedet igazolnod kell. Az orvosi igazolást a betegséged követő első napon, legkésőbb 5 tanítási napon belül be kell mutatnod osztályfőnöködnek. Szüleid egy tanévben 3 napot igazolhatnak. Hosszabb távolmaradásra szüleid az iskola igazgatójától kérhetnek előzetes engedélyt. Amennyiben az előírt határidőn belül nem igazolod mulasztásaidat, vagy arra előzetesen igazgatói engedélyt nem kaptál, távolmaradásod igazolatlannak minősül.

6.15. Amennyiben 2. alkalommal igazolatlanul mulasztasz, osztályfőnöködnek szabálysértési eljárást kell kezdeményeznie szüleid ellen. Ne hozd önmagad, szüleidet, tanáraidat ilyen kényelmetlen helyzetbe, hiszen a rendszeres iskolába járás alapvető jogod, de kötelességed is.

6.16. Ha késel a tanóráról, annak tényét, időtartamát tanítód, szaktanárod az osztálynaplóba bejegyzi. Többszöri késés esetén azok ideje összeadódik, és amennyiben az eléri a 45 percet, az egy tanítási óráról való hiányzásnak minősül.

6.17 Aszükségessé váló szakértői vizsgálat esetén szüleidet tájékoztatjuk a teendőkről és segítséget nyújtunk az ügyintézéshez.

·         Egyes tantárgyak tanulása alóli felmentésre, a szakértői és rehabilitációs vizsgálat eredményeként kerülhet sor.

·         A rendszeres iskolába járás alóli mentesítést szüleid kérhetik, minden év augusztus 25-ig.

·         Magántanulóként is jogod van külön kérésre, egyes tanórákat látogatni, a könyvtárunk szolgáltatását igénybe venni. A tudásod mérésére, a vizsgára augusztus 20. és 28. között kerül sor, melyről értesítünk.

·         Kedvezőtlen tanulási feltételeid, eredményeid esetén kérhetsz egyéni foglalkozást, korrepetálást az osztályfőnököd útján.

 

1.      6.18. Az általános iskolai tanulmányaid befejezése utáni továbbtanulásodhoz tanácsot kérhetsz osztályfőnöködtől és a pályaválasztási felelős tanártól. Rendelkezésedre állnak  különböző kiadványok.

Szüleid részére november 30-ig tájékoztató értekezletet tartunk.

6.19. A tanulói jogok érvényesítési időpontja első osztályban a tanév első napja.

 

 II.               AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, A FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, A HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK. A TANULÓK KÖTELEZETTSÉGEI

 

 

1.    Az iskola munkarendje:

1.1        Az iskola reggel 730 órától van nyitva.

       700 órától igénybe vehető a reggeli ügyelet.

       Az iskolába az első tanítási óra előtt 15 perccel kell beérkezned.

A tantermedbe 745 után mehetsz be, kivéve, ha tanítód, tanárod engedélyt ad rá. Az iskola épületét az utolsó tanítási óra, foglalkozás befejezése előtt csak osztályfőnököd írásbeli engedélyével hagyhatod el.

1.2        A tanítási órák, az iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett     

magatartásoddal segítsd!

Tanítóid, tanáraid utasítása szerint végezd el feladataid!

Ha szükséged van rá tanítóidtól, tanáraidtól kérj segítséget!

Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, a foglalkozáson társaidnak is joga, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, munkájukban te sem zavarhatod őket!

Nem zavarhatod, nem akadályozhatod tanítód, tanárod nevelő-oktató munkája végzésében.

A tanítási órák előkészítésében, lezárásában tanáraid, osztályfőnököd utasítása szerint vegyél részt!

Minden tanítási napot közös imával kezdünk és imával  zárunk. Étkezések előtt és után is

mondunk.

 

1.3        A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi a következők szerint:

1. óra              7,50 – 8,35

2. óra              8,45 – 9,30

3. óra              9,45 – 10,30

4. óra              10,40 – 11,25

5. óra              11,35 – 12,20

6. óra              12,30 – 13,15

7. óra              13,25 – 14,155

 

A második óra után 15 perces, a többi után 10-10 perces szünetek vannak.

Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásoknál csengetéses időjelzés nincs,

45 percenként   10 perc szünetet kell tartani.

 

1.4        A tanítási órák, foglalkozások kezdetére  a foglalkozások helyszínén kell

tartózkodnod! (Gyülekezés a folyosón, udvaron)

Ügyelj az osztálytermek, foglalkozási helyszínek rendjére!

A szaktantermek használatának rendjét szaktanáraid ismertetik a tanév első tanítási napján.

 

1.5        Ha hetes vagy, akkor a feladatod az, hogy:

–          letörlöd a falitáblát, gondoskodj a krétáról,

–          az óra, a foglalkozás elején jelezd a tanítódnak, tanárodnak a hiányzókat,

–          jelentsd az igazgatóhelyettesi irodában, tanári szobában, ha öt perccel a becsengetés után nem érkezett tanító, vagy tanár a tanítási órára, a foglalkozásra,

–          ellásd az osztályfőnököd, tanáraid, tanítóid által rád bízott feladatokat.

 

1.6        A tízóraidat a második szünetben, az uzsonnádat  (délután) a

napközis csoport napi   munkarendjéhez alkalmazkodva fogyaszd el.

 

1.7        Az iskola épületébe az utolsó tanítási óra, foglalkozás után, akkor mehetsz be,

tartózkodhatsz bent, ha:

–          napközis vagy,

–          az iskolában ebédelsz,

–          szakköri tanfolyam, sportköri, énekkari, vagy más az iskola által szervezett foglalkozáson, programon veszel részt,

–          annak előkészítésében kaptál feladatot,

–          a könyvtárban van dolgod,

–          diákönkormányzati megbeszélésen veszel részt,

–          tanítód, osztályfőnököd, szaktanárod behívott, vagy engedélyezte, hogy bent legyél.

 

1.8        A napközis és iskolaotthonos foglalkozások 16.30 óráig tartanak.

Ha rendszeresen, vagy egy-egy alkalommal neked előbb el kell menned, ahhoz szüleid írásbeli nyilatkozatát kérjük.

A foglalkozásod, utolsó tanítási órád után a napközis nevelőd, a foglalkozást vezető tanítód, tanárod kikísér a kijárati ajtóig.

Ha alsó tagozatos vagy, akkor csak szüleid írásbeli kérelmére hagyhatod el családod felnőtt tagjának kísérete nélkül az iskola épületét.

A felső tagozatosoknál csak azon tanulónál szükséges a szülői nyilatkozat, akik nem mehetnek egyedül haza.

Ez vonatkozik a tanítási órák utánra is.

 

1.9        Az iskola szervezett étkeztetésének (tízórai, ebéd, uzsonna) és az ebédlő

használatának rendje a következő:

–          ha napközis vagy, a csoportoddal együtt ebédelhetsz,

–          ha menzás vagy,  az ebédlőben felnőtt felügyel rád,

–          az ebédlőben csak akkor tartózkodj, ha  étkezel,

–          az ebédlő iskolai rendezvénykor minden érdekelt számára használható.

 

1.10          Az iskolai rendezvényeken is tanárod, osztályfőnököd utasítása szerint viselkedj,

magatartásoddal segítsd a rendezvény sikerét, eredményességét, tanítód, osztályfőnököd kérése szerint vegyél részt a rendezvények előkészítésében, a programban és a lezárásában.

Az iskolai ünnepélyeken fehér ingben, blúzban illetve sötét színű nadrágban, szoknyában jelenj meg!

 

1.11          Az iskolán kívüli, az iskola által szervezett programokat csak a felügyelő pedagógus

engedélyével hagyhatod el.

 

1.12          Az iskolai foglalkozásokról, tanítási órákról való távolmaradásodat a szüleidnek,

vagy az orvosnak kell igazolnia. Az orvosi igazolást szülői aláírással is el kell látni!

 

1.13          Az iskola a szüleiddel írásban, a tájékoztató füzeten, az ellenőrző-könyvön keresztül

tart kapcsolatot.

Ezért a tájékoztató füzetet, az ellenőrzőt minden nap magaddal kell hoznod. Az oda beírt bejegyzéseket szüleidnek, tanáraidnak, tanítóidnak haladéktalanul be kell mutatnod.

 

1.14          Ha megbízást kapsz, ügyeletesi feladatot láthatsz el hetedikes és nyolcadikos

korodban.  (Folyosóügyelet, kapuügyelet)

 

 2.    A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások

 

2.1        Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz, pl. baleset történik,  haladéktalanul

szólnod kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak, vagy más iskolai dolgozónak.

 

2.2        A tanév első napján osztályfőnököd tájékoztat azokról a baleset és tűzvédelmi

szabályokról, melyeket saját és társaid testi épségének védelmében köteles vagy

megtartani.

Ezek közül a legfontosabbak:

–          Az épületben úgy viselkedj és közlekedj, hogy ne veszélyeztesd magad, és társaid testi épségét.

–          Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó, stb.) az iskolába hoznod, használnod, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos.

–          Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hoznod, illetve az iskola által szervezett iskolán kívül szervezett programokra elvinned tilos.

–          Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat, kavicsot, köveket (az udvaron, tornakertben) dobálnod, valamint az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobni tilos.

–          Az udvari játékokat, a sportpálya eszközeit csak tanítóid, tanáraid felügyelete mellett használhatod.

–          A baleseti oktatás tartalmát a tanévnyitó szülői értekezleten szüleiddel is megismertetjük.

–          Öltözéked az időjárásnak és az alkalomnak megfelelő legyen, ne legyen balesetveszélyes, kihívó, ne botránkoztasson meg másokat.

–          A testékszer viselete balesetveszélyes, ezért használatukat az  iskola nem engedélyezi a területén.

 

2.3        Sajátos baleset és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika, a testnevelés,

informatika, a fizika és kémiaórákra,. Ezeket szaktanáraid ismertetik veled az első

tanítási órán, illetve egy-egy új tananyagrész tanulása előtt.

 

2.4        Az iskola területén, valamint az iskola által az iskolán kívül szervezett programokon

alkoholt, drogot fogyasztanod, cigarettáznod társaid és magad egészségének védelme érdekében tilos.

 

2.5        Az iskola által szervezett egészségügyi vizsgálaton való részvételről, vagy a

távolmaradásról szüleiddel való megbeszélésed után dönthetsz.

 

3.    A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak, felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések

 

3.1        Kötelességed, hogy az épületek berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit

rendeltetésüknek megfelelően használd.

Ha kárt okozol, akkor szüleidnek a  Kt. 77.§.-a szerint kártérítést kell fizetniük.

 

3.2        Személyes holmijaidra te tudsz a legjobban vigyázni:

 

–          Ha a tantermet elhagyjátok, az osztálytermet zárjátok be.

A kulcsot mindig az órát tartó pedagógus elviszi magával.

–          A testnevelés óra és a du. sportfoglalkozások előtt, amikor mindenki átöltözött, az öltözőt zárjátok be, s az ajtó kulcsát adjátok le a testnevelő tanárnak, tanítónak.

–          Értéket (pénzt, órát, ékszert, stb.) az öltözőben (tanteremben) ne hagyjatok, adjátok át megőrzésre az órát tartó pedagógusnak. (Egyébként sem célszerű ékszert, mobil telefont  iskolába hoznod!)

–          Mobiltelefonodat minden tanórán kikapcsolt állapotban kell tartanod!

 

3.3        Az iskolai munkádhoz nem tartozó, saját felelősségedre behozott tárgyakat,

eszközöket az iskolában nem használhatod.

Az azokban bekövetkezett kárért az iskola nem vállal felelősséget. /Mobil telefon és szórakoztató elektronikai készülékek (sétáló magnó, CD lejátszó, stb.) /

 

3.4        Ügyelj az épület, tantermed tisztaságára a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd!

Padodban, polcodon, szekrényedben magad tarts rendet tanítóid, osztályfőnököd útmutatása szerint!

 

3.5  Életmódoddal a természet tisztelete, felelőssége, környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá.

 

4.      Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy annak során a közoktatási törvényben meghatározott jogaid érvényesüljenek.

 

5.      Az általános iskolai együttélés szabályait neked is kötelességed megtartanod. Nem önbíráskodhatsz. Tisztelned kell tanítóid, tanáraid és társaid emberi méltóságát.

Ezeket az általános kötelességeidet a Knt. 46.§.-a tartalmazza.

 

6.      Kötelességeid megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után.

Az ezekkel kapcsolatos szabályokat a Knt. 58.§.-a tartalmazza.

 

7.      A törvény Házirendben említett előírásait a könyvtárban elolvashatod.

 

8.      A pedagógusok által készített, az órákhoz, foglalkozásokhoz behozott dolgokat csak a védő-óvó rendszabályok betartásával lehet felhasználni.

 

9.      Kerékpárodat saját felelősségedre tárolhatod a kijelölt helyen, az esetleges kárért az iskola dolgozói felelősséget nem vállalnak.

 

III.           A TANULÓK JUTALMAZÁSA, A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI

 

                        A jutalmazás fokozatai:

 

1. Osztályfőnöki dicséretben részesülhet az a tanuló, aki

– iskolai, évfolyam szintű versenyeken 1-3. helyezést ért el,

– vagy iskolai, közösségi megbízatásait kiválóan teljesítette.

A dicséretet kezdeményezheti az osztályfőnök, a szaktanár, az osztályközösség, a diákönkormányzat.

2. Igazgatói, vagy diákönkormányzati dicséretben részesülhet az a tanuló, aki:

– városi tanulmányi és sportversenyeken 1-3. helyezést ér el,

– megbízatásait kiemelkedően teljesíti,

 

A dicséretet kezdeményezheti a tantestület, az osztályfőnök, az osztályközösség, a diákönkormányzat.

3. Nevelőtestületi dicséretben részesülhet az a tanuló, aki:

– megyei, országos versenyen kimagasló eredményt ért el,

– öregbítette osztálya, iskolája hírnevét,

– legalább 3 tantárgyból kimagasló eredményt ért el.

 

A dicséretet kezdeményezheti az osztályfőnök, a szaktanár és az igazgató.

4. Szent András Díjban részesülhet az a 8. évfolyamos tanuló, aki éveken keresztül

– kimagasló tanulmányi eredményt ért el,

– magatartásával szorgalmával kiérdemelte az iskola tanulóinak, pedagógusainak megbecsülését

– hozzájárult iskolánk jó hírnevének öregbítéséhez

 

– az önként vállalt és a rábízott feladatait pontosan, magas színvonalon ellátta.

A Szent András Díj odaítélését kezdeményezheti az osztályfőnök, a diákönkormányzat, a nevelőtestület és az igazgató.

5. A„Jó tanuló, jó sportoló” címet érdemli meg közületek az a tanuló, aki

– legalább jó tanulmányi eredményt ért el,

– folyamatos és kimagasló sport eredményeivel az iskolánknak dicsőséget szerzett

 

A cím odaítélését kezdeményezhetik a testnevelő tanárok, az osztályfőnökök, az igazgató.

A tanulót a Házirend megsértése esetén a szaktanár, osztályfőnök, igazgató, nevelőtestület, tanulói önkormányzat elmarasztalhatja.

 

 

1.    A tanulási kötelességet nem teljesítők, a Házirend szabályait megsértő tanulók fegyelmi büntetésben részesülnek.

Az elmarasztalás fokozatai: 1. Tanítói, szaktanári figyelmeztetést érdemel az a tanuló, aki

– a tanórát zavarja,

– vagy egyéni és közösségi magatartása kifogásolható, megbízatásait, kötelességeit nem teljesíti.

 

Javasolhatja a szaktanár, az osztályközösség. 2. Osztályfőnöki figyelmeztetés illeti azt a tanulót, aki

– a tanórát/tanórákat zavarja,

– egyéni és közösségi magatartása kifogásolható,

– megbízatásait, kötelességeit nem teljesíti.

 

Javasolhatja a szaktanár, az osztályfőnök, az osztályközösség, a diákönkormányzat és az igazgató.

Osztályfőnöki intést kap az a tanuló, akinek

– az osztályfőnöki figyelmeztetés ellenére sem áll be változás magatartásában.

 

Javasolhatja a szaktanár, az osztályfőnök, az osztályközösség, a diákönkormányzat és az igazgató.

4. Osztályfőnöki megrovást kap az a tanuló, akinek az osztályfőnöki intés ellenére sem áll be változás magatartásában.

Javasolhatja a szaktanár, az osztályfőnök, az osztályközösség, a Diákönkormányzat és az igazgató.

5. Igazgatói figyelmeztetés illeti a tanulót akkor, ha

– az osztályfőnöki megrovás ellenére magatartása nem változik,

– kötelességeinek nem tesz eleget,

– egyéni és közösségi magatartásával az iskola hírnevét rontja

– vagy valami súlyos fegyelmi vétséget követ el.

 

Javasolhatja a szaktanár, az osztályfőnök, az osztályközösség, a diákönkormányzat és az igazgató.

6. Igazgatói intést kap az a tanuló, akinek a magatartásában az igazgatói figyelmeztetés ellenére sem áll be változás.

Javasolhatja az osztályfőnök, a szaktanár, az igazgató, a diákönkormányzat

7. Igazgatói megrovást kap az a tanuló, aki az igazgatói figyelmeztetést követően kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi.

Javasolhatja az osztályfőnök, az igazgató, a nevelőtestület, vagy a Diákönkormányzat.

8. Hakötelezettségeidet vagy a Házirendben foglaltakat súlyosan és vétkesen megszeged, akkor a Közoktatási törvény 7., 6. §-ában előírtak szerint fegyelmi eljárást indíthat ellened a nevelőtestület.

 

A fegyelmi bizottság tagjai:

– igazgató

– igazgató-helyettes

– osztályfőnök

– munkaközösség-vezető

– diákönkormányzatot segítő tanár

– gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.

 

A fegyelmi eljárás során kiszabható büntetések:

– megrovás

– szigorú megrovás

– meghatározott kedvezmények, juttatások megvonása

– áthelyezés az évfolyam másik osztályába, vagy másik iskolába.

A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőzően, az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül szüleid írásban kérhetik egyeztető eljárás lefolytatását. Az egyeztető eljárásra abban az esetben kerülhet sor, ha a sértett tanuló és szülei egyetértenek azzal.

Az egyeztető eljárás célja, a kötelességszegéshez vezető események feltárása, értékelése és írásbeli megállapodás létrehozása kötelességszegő és a sértett között.

– Ha az egyeztető eljárás során megállapodás jön létre a sérelem orvoslásában, akkor a fegyelmi eljárás felfüggesztése kerül a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra.

 

A fegyelmi eljárás megszűnik, ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett (kiskorú esetén annak szülei) nem kérik a fegyelmi eljárás folytatását.

– Ha az egyeztető eljárás nem vezet eredményre (15 napon belül), vagy ha az egyeztető eljárás lefolytatását a kötelességszegő tanuló szülője nem kéri, akkor a fegyelmi eljárást le kell folytatni.

Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személyek:

– igazgató, vagy helyettese

– az igazgató által megbízott személy(ek)

– a szülői közösség képviselője

– a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.

 

A dicséretek, jutalmak átadására az iskola közössége előtt kerül sor. Megfosztja magát a tárgyjutalomtól az a tanuló, aki nem vesz részt az iskola ilyen jellegű rendezvényein.

 

IV.           A DIÁKÖNKORMÁNYZATTAL ÉS AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

 

1.      A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik.

A szabályzata elkészítésekor, módosításakor a nevelőtestület az iskola működési szabályzatában meghatározott rend szerint nyilvánít véleményt.

 

2.      Az iskola a diákönkormányzat működéséhez a következő feltételeket nyújtja:

 

–          anyagi támogatás az iskolai szintű programokhoz,

–          helyiség a megbeszélésekhez,

–          faliújság  szerkesztésének lehetősége

 

3.      A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat is szervezhet.

 

4.      A diákönkormányzat évenként egy tanításmentes munkanap programjáról dönt, melyről a nevelőtestület az éves iskolai munkaterv elfogadásakor nyilvánít véleményt.

 

5.      A véleménykérés szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának számítanak:

–          az alsó tagozat,

–          a felső tagozat.

Nagyobb közösség:

–          osztály

 

6.      A diákönkormányzat az iskola működésével kapcsolatos véleményezési jogkörökbe tartozó témákat az iskolánk igazgatója szóbeli tájékoztatója útján ismerheti meg.

 

7.      A kialakított véleményükről az elnök tájékoztatja az iskolánk igazgatóját.

 

V.              ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

 

EGYÉB, ZÁRÓ, A HATÁLYBALÉPÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Elfogadó határozat:

A Házirend módosításához a Szülői Közösség és a Diákönkormányzat egyetértését beszereztük, a törvényben biztosított jogunknál fogva a Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola Házrendjét elfogadjuk.

 

A nevelőtestület nevében:                                            ……………………………..

Igazgató

 

Törökszentmiklós, 2011. 09.01.