Óvodánkról

Katolikus óvoda született

2011 augusztus 30-án a köznevelési rendszer legalsó láncszemeként óvodai szinten is megjelent a katolikus nevelés Törökszentmiklóson, Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Szent Kristóf Katolikus Tagóvodája néven. Történelmi pillanat tanúi lehetünk, hisz katolikus óvoda még nem működött városunkban, így megnyílt a lehetőség azon családok számára, akik katolikus szellemű óvodai nevelésben szeretnék gyermekeiket részesíteni. A gyermekek nevelése örök életre szóló feladat a család számára. Fontos, hogy lehetőségük legyen olyan intézményt választani gyermeküknek, amely elképzelésük szerint segíti őket a nevelésben. A katolikus óvoda éppen olyan gyermekintézmény, mint az állami fenntartású, azonban szemléletében, értékrendjében arra törekszik, hogy megalapozza a gyermekekben a Krisztusi értékrendet, ezen belül a katolikus életformát.

„ Engedjétek hozzám a gyermekeket!” ( Lk. 18,16) – mondta Jézus az őt hallgató embereknek.

Óvodánkban értékközpontú, kétezer éves keresztény erkölcsre épülő szellemiség szerint folyik a nevelés. A Mennyei Atyától tanult szeretettel, személyes bánásmóddal figyelünk a ránk bízott kicsinyekre, tovább adjuk azokat az értékeket, amelyek meghatározzák és boldoggá teszik életünket. Mindennapos „Lelki perceinkben” gyermekeinkben alakítjuk a hit elfogadásának képességét, melyek során örökérvényű igazságokat dolgozunk fel a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével (szeretet, segítés, igazmondás, egymásra figyelés, bocsánatkérés, vigasztalás).

„Képviseld a legjobbat bátran, de a mód, ahogy képviseled, szelíd legyen!” Ezt tartjuk legfontosabbnak nevelő munkánk során.

Köszönjük a bizalmat azon családjainknak, akik ránk bízzák gyermekeiket! Számunkra a család nem puszta társadalmi kreatúra, hanem a teremtett világ része, amelyben a Teremtő szándéka fejeződik ki. Pedagógiai programunk szellemiségével egyértelművé kívánjuk tenni, hogy a családi nevelés értékeire építünk, azt fejlesztjük tovább, a szülőt nevelőtársnak tekintjük. Nyitottak vagyunk minden család számára, akik elfogadják értékrendünket, azonosulni tudnak nevelési elveinkkel. A mindennapok eseményei, az egyházi év ünnepei bőséges lehetőséget nyújtanak keresztény hitünk megélésére, a családokkal való együttműködéssel magasabb lesz a gyermekek neveltségi szintje. Arra törekszünk, hogy minden gyermekben megtaláljuk azt az értéket, amelynek kibontakoztatásával erősítjük egyéniségét. Programjainkat úgy állítjuk össze, hogy az érdeklődő szülőknek lehetőségük legyen személyesen is meggyőződni óvodánkban folyó nevelőmunkánkról, de szívesen megmutatjuk magunkat testvér intézményeinkben is (katolikus gimnázium, katolikus iskola). Bízunk abban, hogy nevelési programunkban megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása által gyermekeinkben sikerül elültetni azt a kis magocskát, amely később termőre fordulva a társadalom hasznos tagjaivá emeli őket.

Andáné Hendrik Mária
tagintézmény-vezető

Névtábla szentelés a törökszentmiklósi Szent Kristóf Katolikus Óvodában

2012 szeptemberétől a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda tagintézményében védőszentünk Szent Kristóf oltalma alatt végezzük munkánkat, óvodánkat róla neveztük el. Legendája a gyermek Jézushoz köthető, aki a zarándokok, az úton lévők védőszentje. Kristóf a szeretet szolgálatába állította erejét – mint ahogy mi is ezt tesszük 82 gyermekünk esetében -, ezért választottuk őt védőszentünkké. Életünk egy zarándokút, amelyen úgy tudunk előre jutni, ha segítjük egymást. Csak az tud az úton maradni, aki rájön, hogy szorosan egymásra vagyunk utalva – mint ahogy a gyermek Jézus is Szent Kristófra volt utalva.

„Hordozzátok egymás terheit így teljesítitek Krisztus törvényeit!”- figyelmeztet minket Pál apostol.

Egymásra vagyunk utalva azon a terhekkel teli úton, amely az Isteni szeretet és egyben gyermekeink fejlődésének útja. A liturgikus év eseményei számtalan lehetőséget kínálnak katolikus hitünk megélésére. Ezekben a lehetőségekben a szeretet, a jóság, az irgalom gyakorlására nyílik lehetőségünk, s közben megtapasztalhatjuk az Isten útján való járás gyönyörűségét, amelyben a hit és a szeretet egymásra támaszkodva halad előre. A segítő szeretet szép példájaként született meg az a Szent Kristófot ábrázoló alkotás, amelyet az elmúlt napokban adományoztak óvodánknak. Az alkotás ünnepélyes keretek között került óvodánk homlokzatára, amelyet Menyhárt József Főesperes úr szentelt meg. Kérjük Szent Kristófot, hogy gyermekeinket és mindannyiunkat segítsen át a nehézségeken, mint ahogy azt a gyermek Jézussal tette.

Máriapócsi zarándoklat

A törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szent Kristóf Tagóvodájának felnőtt közössége Dobák Gábor atya vezetésével fő úti célként a máriapócsi görögkatolikus kegytemplomba zarándokolt. Máriapócsra Nyírbátoron keresztül érkeztünk, ahol az 1479-es győztes kenyérmezei csata után gótikus stílusban épült templom falai között pihenhettünk meg. A 2010-2011-ben felújított templom barokk szerkezetű Passió oltára valamennyiünket megállásra késztetett, amely Jézus szenvedéstörténetét ábrázolja. Néhány perc elmélkedés, imádkozás után indultunk Máriapócsra, Magyarország Nemzeti Szentélye felé. Már messziről megpillantottuk az égbe nyúló tornyokat, amely évszázadok óta kedvesen hívogatja a megfáradt, vigasztalásra vágyó zarándokokat. Gábor atya celebrálásával a kegyszobornál szentmisén vehettünk részt, amely lelki megújulásunkban nagy segítségünkre volt. A máriapócsi Könnyező Szűz Anya összetartozásunk jelképe és forrása, ahol az Istenszülő mindannyiunkat egybegyűjt. Az ikonok és más képek megcsodálása után körbejártuk a templomot és környékét, felidéztük II. János Pál pápa alakját, aki 1991-ben Szent Liturgiát végzett a kegykép előtt.

Ebéd után Bereg talán legszebb kulturális hagyatékát kerestük föl, az 1766-ban épült tákosi református templomot. A legenda szerint a „nép emelte magának fából és sárból”. A paticsfalú épület színpompás mennyezete és berendezése elvarázsolt minket a fehérre meszelt falak között. A templom mellett az 1767-ben épült zsindelyfedésű, gúla alakú harangláb rekonstrukcióját is láthattuk. Utunkat tovább folytatva újabb gyöngyszemet fedeztünk fel Csarodán, egy XIII. sz-ban épült templomot. Különleges értéket jelentett számunkra Szent Kristóf freskója, óvodánk névadó szentjének alakja. Következő megállónk Szatmárcseke volt, ahol a Csónakos fejfás temetőben Kölcsey Ferenc síremlékét kerestük fel. A Himnusz eléneklésével tisztelegtünk nagy költőnk emléke előtt a különleges hangulatú temetőben, majd elindultunk zarándoklatunk utolsó állomása felé, Túristvándiba. Az itt található vízimalom története a XII-XIII. sz-ra vezethető vissza, az ország egyetlen ma is működő szerkezete, amelyet a kedvünkért működésbe hoztak. A nap végén –Istennek hála -, élményekkel gazdagodva, lelkiekben feltöltődve érkeztünk vissza a Római Katolikus Plébániára. Köszönjük lelki vezetőnknek, Gábor atyának, hogy velünk tartott.

Andáné Hendrik Mária
tagintézmény-vezető

Jó gyakorlat óvodánkban: Fülemüle Erdei Óvoda Tábor

A nyár folyamán Támop-os pályázatunk kapcsán lehetőségünk nyílt Jó gyakorlat vásárlására is. Ennek eredménye képen a Szolnoki Városi Óvodák Hétszínvirág Tagóvodájának Erdei Óvoda Tábor programját vásároltuk meg. Mivel nevelési programunk kiemelten foglalkozik a környezettudatos magatartás kialakításával, örömmel vállaljuk saját Jó gyakorlatunk kidolgozását. A Mennyei Atya egy csodálatos világgal ajándékozott meg bennünket, így nekünk az a feladatunk, hogy kincsként óvjuk, védjük az ajándékba kapott Földet.

Óvodai környezeti nevelésünk a gyerekek természetes kíváncsiságára épít, hiszen nincs olyan kisgyermek, aki ne nézné csodálkozva az apró kis bogarakat, az óvodánk udvarára leszálló madarakat, a virágzó fákat és az ősszel lehulló színes leveleket, s ne szeretné gyűjtögetni a természet apró kincseit. Fontos feladatunknak tartjuk annak tudatosítását a gyermekekben, hogy a természetben mindennek meg van a maga helye és szerepe. Folyamatos megfigyelésre ösztönözzük a gyerekeket: – Nézd meg! – Figyeld meg!

Az erdei óvodai program tervezett bevezetésével új távlatok nyílnak meg óvodánk számára a környezeti nevelésben. Az eddigi jól alkalmazott gyakorlatunkat kiegészítve még tudatosabban tudjuk kisóvodásaink környezettudatos magatartását alakítani. A gyerekek által eddig nem ismert környezetben végezhetünk felfedezéseket, kísérleteket. Megismerkednek az adott környezet növény- és állatvilágával, megtanulják, hogyan kell viselkedni a természetben. Úgy töltjük el az erdei ovis napokat, hogy nem zavarjuk meg a terület élővilágát, hiszen mi ott vendégek vagyunk. Mint említettem nagyon szeretnek gyűjtögetni a gyerekek, eközben megtanulják, hogy csak olyan tárgyakat gyűjthetnek, amit már elengedett a természet, kárt okozni nem szabad. Reméljük, hogy ezzel a programmal a környezetére jobban odafigyelő, természetet óvó, védő gyermeki magatartásforma alapjait sikerül megteremtenünk.

Kormos Lászlóné
óvodapedagógus