Hirdetmény az óvodai beiratkozásról

Hirdetmény az óvodai beiratkozásról

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda

Szent Kristóf Katolikus Tagóvodájába történő jelentkezés módjáról, valamint az óvodai általános felvételi időpontnak a meghatározásáról 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan.

1/ Óvodai jelentkezés:

Az óvodai jelentkezéshez a JELENTKEZÉSI LAP című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet az óvodában lehet beszerezni, vagy letölthető a www.bercsenyi.com óvodai oldalról.

A kitöltött jelentkezési lapot a Szent Kristóf Katolikus Tagóvodában lehet leadni (Kossuth L. u. 167.sz.) alatt.

2/ Óvodai beiratkozás időpontja:

 1. április 23-24-25-26. (kedd – szerda – csütörtök – péntek), 8-17 óráig.

Pótbeiratkozás:  2019. május 13. hétfő 8 – 17 óráig.

3/ A beiratkozás helye:

Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda

5200 Törökszentmiklós Kossuth L. u. 167.

 4/ Az óvoda felvételi körzete Törökszentmiklós város közigazgatási területére terjed ki.

5/ Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

6/ A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • Be kell íratni minden gyermeket, aki  augusztus 31-igbetölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2019. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
 • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

7/ A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek és a szülő(k) lakcímigazolványát,
 • gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek oltási kiskönyvét
 • a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,
 • elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot,
 • nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek a Magyarország területén (Nkt. 92. §),
 • gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről szóló határozatot (ha van ilyen),
 • a sajátos nevelési igenyű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői es rehabilitációs bizottság javaslatát.

8/ Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A 3. életévét betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

 1. a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 2. b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
 3. c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,

szabálysértést követ el, amelyért 5.000,–től 150.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

9/Értesítés a döntésről

A tagintézmény-vezető az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.  Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

A szülő, amennyiben azt a jelentkezési lapon – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen  a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül   a szülő az intézmény vezetőjének átadott kérelmet nyújthat be. Az intézményvezető döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3); 38. § a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

10/ A hirdetmény a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.

 

További felvilágosításért a tagintézmény-vezetőhöz (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u.167., tel.06 56 390 101 ) szíveskedjenek fordulni.

 

Törökszentmiklós, 2019. március 6.

Kocsis Erzsébet
igazgató

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*